دسترسی به خرید های قبلی

  • با کلیک بر روی نام کاربری خود وارد بخش کاربری شوید 
  • در این مرحله با کلیک بر روی کد سفارش های قبلی شما قابل رویت هستند